PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

Deze privacyverklaring bevat informatie over de persoonsgegevens die STECODIAG verzamelt en over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast zijn ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens opgesomd en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

I. Soorten persoonsgegevens

STECODIAG kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • BTW-nummer
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer & toevoeging
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Taal
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsdata

II. Wijze van verzameling & gebruik persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij en gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Contact opnemen via het contactformulier op de website
 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via het contactformulier)
 • De opmaak van een offerte (en het versturen ervan)
 • Het verwerken van bestellingen
 • Het leveren van support (bv. bij problemen)
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail
 • Gebruik van de website (Google Analytics-cookies om website te verbeteren)

De door STECODIAG verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Delen van persoonsgegevens met derden

STECODIAG zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks gedeeld worden met payment providers, softwareleveranciers, transportpartners. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

STECODIAG behoudt zicht het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist en wanneer STECODIAG dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van STECODIAG te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

IV. Opslag persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om een correcte dienstverlening uit te voeren. Bovengenoemde termijn geldt tenzij STECODIAG op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

V. Beveiliging persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door STECODIAG worden verwerkt, zijn toegankelijk via software die beveiligd is met een wachtwoord. Medewerkers van STECODIAG zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot gegevens waarvan zij kennis hebben.

Uw bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

In het geval van een datalek neemt STECODIAG contact met u op over de aard van het datalek, de getroffen gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen en de maatregelen die STECODIAG heeft getroffen.

VI. Uw privacy rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens
 • Recht op wissen van uw persoonsgegevens
 • Recht op overdracht van uw persoonsgegevens
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op het indienen van een klacht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be) als u vindt dat STECODIAG niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen via e-mail naar info@stecodiag.com.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten van STECODIAG meer ontvangen, dan kunt u zich op elk moment uitschrijven door te e-mailen naar STECODIAG.

VII. Update Privacy Policy

Wij behouden ons het recht deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom ten zeerste aangewezen om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.